MySite

contact

disclaimer

Deze website wordt beheerd door Alain Leuregans, Poperbosstraat 29, 8820 Torhout

De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Dit is evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormt de verstrekte informatie geen aanbod. Voor precieze informatie, een persoonlijk professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot het kantoor.

De informatie over diensten en producten verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen is. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zo niet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Mach WebDesign, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

U zult op deze website verwijzingen of hyperlinks terugvinden naar andere websites die geen eigendom zijn van Mach WebDesig. Deze vallen buiten de verantwoordelijkheid van Mach WebDesig. Hetzelfde geldt voor alle websites via dewelke u, op welke manier dan ook, toegang heeft tot de website van Mach WebDesig.