MySite

algemene voorwaarden

U bevindt zich op de internetsite van Uitgeverij Mach - Mach WebDesign

Uitgeverij Mach - Mach WebDesign
Poperbosstraat 29
8820 Torhout

website: www.mach.be
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ALGEMENE VOORWAARDEN - Mach WebDesign - !T met Advies

Webdesign, hosting, webapplicaties, domeinregistratie

1. Draagwijdte algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, offertes en
overeenkomsten van Mach WebDesign - !T met Advies. Door de plaatsing van een
bestelling, de goedkeuring van een offerte of het ondertekenen van een overeenkomst met
Mach WebDesign - !T met Advies bevestigt de klant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft
genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij deze onherroepelijk aanvaardt.
Elke mogelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk en
bovendien schriftelijk te gebeuren.

2. Prijzen

Alle prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief btw. Elke verhoging van het
btw-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen het ogenblik van bestelling
en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.

3. Offertes en bestellingen

De geldigheidsduur van de offertes bedraagt 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd
overeengekomen.
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een offerte binnen de vooropgestelde
termijn schriftelijk heeft aanvaard.
De klant kan zijn bestelling enkel annuleren binnen een termijn van 7 dagen na het plaatsen
van de betreffende bestelling of de goedkeuring van de offerte in kwestie. In dat geval is de
klant weliswaar een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van de
overeengekomen kostprijs verschuldigd.
Indien de klant de overeenkomst met Mach WebDesign - !T met Advies verbreekt na deze
periode van 7 dagen, dan is hij een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de helft van de
overeengekomen kostprijs verschuldigd.

4. Levering

De eventueel vooropgestelde uitvoerings- en leveringstermijnen vormen slechts een
indicatie en zijn derhalve geenszins bindend. Het niet nakomen van de eventueel
overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn geeft de klant in geen enkel geval het recht
zijn bestelling te annuleren, een schadevergoeding te vorderen of zijn
betalingsverplichtingen op te schorten.
De website wordt pas online geplaatst na uitdrukkelijk akkoord van de klant. In dit geval
wordt de klant geacht alle functionaliteiten van de website voorafgaandelijk te hebben
getest. Eventuele technische fouten aan de website geven in geen geval aanleiding tot enige
vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant.
Bijkomende aanpassingen worden steeds gefactureerd aan een vast uurtarief, tenzij het
problemen betreft die door Mach WebDesign - !T met Advies en de klant niet werden
opgemerkt bij het testen van de website.

5. Betaling

De facturen dienen betaald te worden binnen 15 dagen na factuurdatum.
Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, heeft Mach WebDesign - !T
met Advies van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op verwijlintresten aan 10 %,
alsook op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde factuurbedrag,
met een minimum van € 25,00.
Behoudens aangetekend protest binnen de 8 dagen na verzending worden de facturen
geacht integraal aanvaard te zijn.
Mach WebDesign - !T met Advies behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor de
door haar opgerichte website onmiddellijk en zonder verdere verwittiging van de klant offline
te halen in geval van laattijdige betaling.
Het ontwikkelen van de website kan reeds gedeeltelijk worden gefactureerd, wanneer de
klant verzuimt het nodige materiaal en de vereiste gegevens tijdig aan te leveren.

6. Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website voor de klant betreft een eenmalige verbintenis en
kent derhalve geen looptijd.
Een hostingovereenkomst en domeinnaam daarentegen worden steeds aangegaan voor
een bepaalde duur van één jaar. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor
dezelfde termijn, behoudens indien een van de partijen ten minste zes weken voor het
Algemene Voorwaarden - Mach WebDesign - !T met Advies 1/4
verstrijken van deze termijn de overeenkomst schriftelijk beëindigd. Bij gebreke aan een
tijdige schriftelijke opzegging, is het volledige bedrag van het begonnen jaar verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

Mach WebDesign - !T met Advies is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van
de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar
leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.
Mach WebDesign - !T met Advies is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan
van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan
technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of
overmacht.
Mach WebDesign - !T met Advies is voorts op geen enkele manier aansprakelijk voor de
inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals
voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst. De klant dient zich ervan te
vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele
eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens,
evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door Mach WebDesign - !T
met Advies back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

8. Intellectuele eigendom

Het door Mach WebDesign - !T met Advies vervaardigde materiaal mag niet worden
aangewend voor andere doeleinden dan deze waarvoor het oorspronkelijk werd ontworpen,
tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
De verstrekte ideeën, concepten en ontwerpen blijven volledig eigendom van Mach
WebDesign - !T met Advies. Iedere mogelijke inbreuk op deze bepaling door de klant geeft
aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding ten voordele van Mach WebDesign - !T met
Advies van € 250,00 per dag vanaf de eerste inbreuk tot de definitieve stopzetting van het
onrechtmatig gebruik.

9. Ontbinding

Mach WebDesign - !T met Advies is gerechtigd de verkoop te ontbinden door middel van
een aangetekende kennisgeving aan de klant, indien deze één van zijn contractuele
verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te
betalen, of indien blijkt dat hij een van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal
nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.
Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de klant een
schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de helft van de overeengekomen prijs.

10. Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden, evenals alle bestellingen, offertes en overeenkomsten van
Mach WebDesign - !T met Advies worden beheerst door het Belgische recht.
Bij eventuele geschillen zijn enkel de Rechtbank van Brugge en het Vredegerecht van
Torhout bevoegd.